Wie zijn we - Stichting Hoogsensitieve Mannen

Stichting Hoogsensitieve Mannen

Als stichting hebben we een formeel doel geformuleerd in onze statuten: de Stichting heeft ten doel kennis over – en bewustwording van hoogsensitiviteit bij mannen te vergroten, naast acceptatie, het verbeteren van hun welzijn en emanciperen van de (hoog)gevoelige man in de maatschappij en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Dit doel willen we bereiken door:
a. hoogsensitieve mannen bewust maken van het feit dat ze hoogsensitief zijn, door onder andere het initiëren, uitvoeren, organiseren en coördineren van campagnes op diverse media;
b. hoogsensitieve mannen begeleiding en informatie geven om meer te profiteren van, en minder last te hebben van de nadelen van hoogsensitiviteit. Door op website(s) informatie te bieden over mannen in combinatie met hoogsensitiviteit. Door activiteiten te ontwikkelen die hiermee verband houden of hiervoor bevorderlijk zijn, zoals het initiëren, uitvoeren, organiseren en coördineren van programma’s, interventies, projecten, trainingen, evenementen en ontmoetingsplekken zoals mannencirkels;
c. we willen de maatschappij laten zien dat het oké is om een gevoelige man te zijn, door onder andere het initiëren, uitvoeren, organiseren en coördineren van campagnes op diverse media;
d. En verder gebruik te maken van alle wettelijk toegestane middelen die bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de stichting.

Beleid

Concrete werkzaamheden om de doelen te bereiken:

  • Opzetten van actiecampagnes, met hulp van derde partijen zoals een reclamebureau om content te creëren en verspreiden. Inhoudelijk begeleiden van het creatieproces. 
  • Informatie over hoogsensitiviteit te creëren op website(s) – content zoals artikelen, video’s, documentaires en advertenties – en die informatie delen – betaald en onbetaald – via verschillende kanalen (nieuwsbrieven, zoekmachines, social media, tv en andere media).
  • Ervoor zorgen dat hooggevoelige mannen hun ervaringen met andere HSP mannen kunnen delen, door middel van mannencirkels en andere events, georganiseerd door SHM of gelieerde partners. Ook het opzetten van een breed gedragen online community en het organiseren van een HSP festival kunnen hieraan bijdragen. Tevens kan dit worden onderverdeeld in subgroepen, zoals HSP mannen die ook HB (hoogbegaafd) of HSS (high sensation seeker) zijn.
  • Het ontwikkelen en verzorgen van trainingen voor HSP mannen om beter om te gaan met hoogsensitiviteit. Zodat ze hun talenten zien en er meer van gebruikmaken. Zodat ze minder last ervaren van die hoogsensitiviteit. 

2024

Met de start campagne willen we awareness creëren onder de onbewust hoogsensitieve mannen. Door herkenbaarheid in bepaalde situaties. Dat mannen denken, goh, dat heb ik ook. Ik heb me altijd anders gevoeld dan de rest, dat komt misschien wel daardoor. Dat wil ik gaan onderzoeken…

Het doel van deze start campagne is dat HSP mannen informatie over de eigenschap gaan opzoeken en ze een HSP test gaan doen, om bevestiging in hun vermoeden te krijgen.  

Als concreet doel gaan we een nieuwe HSP test maken die wetenschappelijk onderbouwd is, om mannen te converteren van (oppervlakkige) herkenning (in de campagne) naar (meer diepgaand) inzicht. En om zo te kunnen meten hoeveel mannen daadwerkelijk de eerste stap maken in hun klantreis. Deze test zal meer toegespitst zijn op de belevingswereld van de man.

Naast deze startcampagne willen we de website een modernere uitstraling geven en het onderdeel “gratis tools” uitbreiden met andere hulpmiddelen. Ook gaan we verder met de al lopende dingen, waaronder:

  • mannencirkels en andere events organiseren
  • nieuwsbrieven gericht op HSP mannen versturen
  • artikelen publiceren over HSP en mannen 
  • informatie delen via (sociale) media

Beheer en besteding vermogen

Het vermogen wordt beheerd door de directie en wordt gebruikt voor het bevorderen van de doelstellingen van de stichting. 

De directie heeft toegang tot de bankgegevens voor het doen van transacties binnen de begroting en de doelstellingen. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de middelen worden uitgegeven conform de begroting en de doelstellingen. Bestedingen met een hoger bedrag dan 1000 euro moeten worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. In lijn met de Financial Management Directive for Charities (2011) of Goede Doelen Nederland (GDN) zal de continuïteitsreserve niet meer dan anderhalf keer de kosten van de stichting overtreffen.  Geen enkele (rechts)persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Derhalve kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

Beloning bestuur

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden in die hoedanigheid. In de uitoefening van hun functie gemaakte redelijke onkosten kunnen echter wel worden vergoed. De regeling voor de vergoeding wordt bepaald door de Raad van Toezicht. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. 

Inkomsten en uitgaven

1. De tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde inkomsten worden gevormd door:
a. Subsidies en sponsorbijdragen;
b. Giften en donaties;
c. Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
d. Hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
2. De Stichting mag geen winstuitkeringen doen en kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De Stichting doet uitgaven ter verwezenlijking van het statutaire doel.
4. De Directie ontvangt naar rato van de omvang van de verrichte werkzaamheden en naar draagkracht van de Stichting, een salaris of vergoeding van de kosten (waaronder die voor werkzaamheden en onkosten) die zij bij de aanvraag, ontwikkeling en uitvoering van projecten en activiteiten van de Stichting maakt.

Gegevens stichting

RSIN

866373123

Contact

info@hoogsensitievemannen.nl